Soudní překlady

Pokud potřebujete předložit dokument před veřejným orgánem nebo institucí v Itálii, zajistím Vám soudně ověřený překlad.

V čem tento překlad spočívá?

V Itálii je praxe taková, že se překladatel dostaví před soudního úředníka, notáře či smírčího soudce, který potvrdí, že vyhotovený překlad odpovídá originálu a že nemá žádné vady ani co se týče formátu ani významu.

Ověření je formalizováno čestným prohlášením, které podepíše jak překladatel, tak úředník a které je třeba přiložit k překladu, čímž nabývá právní hodnoty. Ověřovaná listina musí být opatřena předepsanými kolky a zapisuje se do Rejstříku ověřených listin.

Vzhledem k rostoucím obchodním, kulturním a institucionálním stykům mezi Itálii a Českou republikou jsou soudně ověřené překlady vyžadovány stále častěji.

Mezi nejčastěji ověřované dokumenty patří:

  • předvolání k soudu
  • firemní dokumenty
  • doklady totožnosti
  • matriční doklady
  • výpisy z rejstříku trestů
  • výpisy z obchodního rejstříku
  • lékařská potvrzení atd.

Poskytuji kvalitní soudně ověřené překlady z češtiny do italštiny a naopak.